Red Matters. "Fearless organizations in progress"

Vi lever i en fantastisk värld full av möjligheter och utmaningar. De färdigritade kartornas tid är förbi då vi levde med större förutsägbarhet och stabilitet. Dagens ledarskap handlar om att kunna navigera fram på ett öppet, osäkert hav genom mångfald och komplexitet. Det påkallar nya modiga och medskapande arbetsformer där kloka hjärnor slås ihop. Red Matters bidrar till ett mer effektivt, humanistiskt och innovativt företagande och ett ledarskap riggat att navigera genom nutidens utmaningar. Red Matters konceptet vänder upp och ned på er företagskultur endast för att lämna er med verktygen och modet att skapa en krispig, gemensam och stark kultur där innovation frodas och väggarna andas produktivitet.


Red Matters bidrar till

  • att skapa broar av tillit mellan människor

  • långsiktigt klokt beslutsfattande

  • att tillvarata den kollektiva intelligensen

  • att kunna navigera i komplexitet och osäkerhet

genom att 

träna ledare samtidigt som nya arbetsformer implementeras där människa och verksamhet växer sida vid sida i vardagen.

 

 

Vad är Red Matters

Red Matters utgör en väv av enkla, vardagsnära metoder riktade till såväl organisations-, team- som individnivå och som vilar på en systemsik grund. Gemensamma redskap och procedurer är en förutsättning för en stark kultur. 

RM utgår från organisationens och chefens tre styrdomäner: blå struktur, röd kultur och grön förnyelse. Se RM3:s. Trots decenniers hävdande av vikten av röd värdestyrning och grön innovation är det fortfarande blå arbetsformer och blått fokus som är härskande. Red Matters handlar om att utveckla röda och gröna arbetsformer sida vid sida om de redan existerande blå. En förutsättning för ett på sikt blomstrande arbetsliv, liv och samhälle.

 

 

DE MEST FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAGEN I VÄRLDEN HÄNVISAR SIN FRAMGÅNGSFAKTOR TILL SIN KULTUR. T.EX. GOOGLE, AXIS OCH IKEA.

EN STARK FÖRETAGSKULTUR HANDLAR OM ATT FÅ MÄNNISKOR ATT FRIVILLIGT HANDLA UTIFRÅN VERKSAMHETENS INTENTIONER OCH VÄRDEN. DET SVÅRFÖRKLARLIGA BEGREPPET KULTUR KAN FÖRKLARAS MED HJÄLP AV LIV CARDELLS GURKMETAFOR: 

 

"Gurkor växer i olika jordar och får därmed olika karaktär. När de läggs i en marinad ändrar alla gurkorna smak beroende på om marinaden är söt sur eller salt. Oberoende av var de har vuxit.

MARINADEN KAN LIKNAS VID KULTUR. EN KULTUR HAR KRAFTEN ATT GÖRA MÄNNISKOR AVSLAGNA ELLER PÅSLAGNA.

Av tradition fokuserar vi fortfarande på själva gurkorna genom att skicka iväg dem på kurs när de ska utvecklas. Detta förändrar inte en kultur. 

Den önskade smaken formuleras i de värderingar och den kultur vi väljer att ha. Smaken skapas därefter av de kryddor vi lägger i burken, d.v.s. företagsgemensamma procedurer och metoder.


Red Matters guide

Kärnan i Red matters koncept utgörs av nedanstående tre styr domäner. För ett långsiktigt hållbart, innovativt företagande med välpresterande människor krävs en medveten balans mellan domänerna som var och en också kräver också olika arbetsformer.  

Kultur är något som utvecklas systematiskt och kontinuerligt där det finns en strategi och redskap för blå, röda och gröna arbetsformer i vardagens möten och arbetsformer.  

 

Red Matters metoder är involverande, bejakande, lösnings- och framåtfokuserade. De bidrar till en mer modig, öppen och samsynt kultur med en ökad vilja och förmåga att bidra till sin egen, varandras och hela verksamhetens utveckling.

STRUKTUR

SYFTE
Stabilisera, effektivisera,
kontrollera, göra rätt
BASERAS PÅ
Fakta, kunskap, analys
KARAKTÄR
Linjär, konkret, operativ, formell, detaljer
kortsiktig
STYR GENOM
Mål, regler, policys, planer,
direktiv, beslut
KOMMUNIKATIONSFORM
Retorik, diskussion, debatt.
intellektuellt orienterad
PERSONLIG PREFERENS
Planerare, konkret, analytisk,
detaljer
VÄRDERAR
Tradition, säkerhet, makt,
konformitet, förutsägbarhet

KULTUR

SYFTE
Samla, kitta ihop, rikta,
motivera, prestera, fri vilja
BASERAS PÅ
Intuition, empati, tolkning,
KARAKTÄR
Cirkulär, abstrakt, informell
långsiktig
STYR GENOM
Värden, normer, daning, förebilder,
intryck, beröring
KOMMUNIKATIONSFORM
Delaktighet, närvaro, delaktighet,
beröring. Hjärtorienterad
PERSONLIG PREFERENS
Humanist, emotionell, empatisk,
informell, inkluderande
VÄRDERAR
Välvilja, gemenskap, medkänsla
samspel, humanism

FÖRNYELSE

SYFTE
Utveckla, lära, koordinera, mening,
koppla samman, visa och hållbara beslut
BASERAS PÅ
Delat erfarenhetsutbyt, delad förståelse, gemensam utforskning
KARAKTÄR
Organisk, rörlig, adhoc,
STYR GENOM
Nuläge, önskad och förväntad framtid,
utvärdering, samskapande, kontext
KOMMUNIKATIONSFORM
Reflektion, dialog, involvering
Magorienterad.
PERSONLIG PREFERENS
Energisk, idérik, lekfull,
otålig, vetgirig
VÄRDERAR
Självständighet, variation,
kreativitet, ständig utveckling


Beställ boken Framtidsboken RM3 och lär dig om konceptet och hur du kan använda dess processer för att effektivisera din verksamhet och skapa en företagskultur med utrymme för individen att växa och hitta sin plats.

Beställ RM3