Kontakta Red Matters

Skicka gärna ett e-mail till Liv Cardell om du har behov av faciliteringsstöd, utvecklingsinsatser eller om du är intresserad av våra program.

 
Name *
Name
GDPR

GDPR policy för personuppgiftshantering för Red Matters 

1. Inledning och syfte:

Syftet med Red Matters GDPR policy är att säkerställa att jag hanterar personuppgifter i enlighet med Eus dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras. Syfte och ändamål för mitt företag att hantera uppgifterna är att kunna fakturera, få säljstatistik, underlätta för kontakter, marknadsföring i form av nyhetsbrev och andra marknadsföringsåtgärder.

2. Tillämpning och revidering:

Jag ägare till Red Matters ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas minst en gång per år och uppdateras vid behov. Undertecknad ansvarar för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

3. Organisation och ansvar:

Ägare har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs.

4. Begrepp och förkortningar:

A) Personuppgift: En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

B) Registrerad: Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

C) Personuppgiftsbehandling: En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

5. Personuppgiftsbehandling:

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

• Laglighet

• Ändamålsbegränsning

• Uppgiftsminimering

• Korrekthet

• Lagringsminimering

• Integritet och konfidentialitet.

INFORMATION OCH ÅTGÄRDER OM PERSONUPPGIFTER SOM RED MATTERS SAMLAR IN:

A) Köpande kunder: Syfte är registrering och försäljningsstatistik. Köpande kunder registreras av mig i bokföring och faktureringsprogram när kunden faktureras första gången. Kunder med registrerade kontaktpersoner som inte har handlat den senaste 12 månaderna ska tas bort ur kundregistret. Kunden finns kvar en längre tid p g a bokföringslagen. Personuppgifter lagras och skyddas av säkerhetssystem, antivirusprogram, brandväggar etc.

B) Nyhetsbrev: Prenumeranter av Red Matters nyhetsbrev måste ge samtycke för en prenumeration och kan när som helst avregistrera sin prenumeration om så önskas.

E-post adresser hanteras, lagras av företaget Get A Newsletter säkerhetssystem och skyddas av antivirusprogram, brandväggar etc.

C) Leverantörer: Dito A köpande kunder.

D) Hemsidan: Policy är publicerad på hemsidan www.redmatters.se

 

Malmö 2018-04-20

Liv Cardell

Red Matters