Liv Cardell har ordet

Under mina över 30 år som organisationskonsult har jag länge sett behovet av nya arbetsformer. Trots decenniers hävdande av lärande och värdestyrning har jag sällan mött strategier och verktyg för detta i praktiken. Litteraturen i den systemiska världen varpå Red Matters teorier vilar, är väldigt svårtillgänglig varför jag haft svårt att hänvisa mina kunder till den. Ofta möter vi komplexitet med komplexitet och många av de redskap som erbjuds på management marknaden är ofta komplexa och svåra att tolka under välförpackade ytor och svårfångat managementspråk. Under åren har jag sett en ökande stress och vilsenhet hos såväl chefer som medarbetare. De grunder varpå beslut skall fattas är svårtolkade och grunderna för dagens beslut är ofta förändrade imorgon. Humanistiska värden har alltmer hamnat i bakgrunden och risken finns att vi därmed hugger av den gren vi sitter på. Detta var några anledningar till att jag under sju år drog iväg till en grekisk ö för att i lugn och ro skriva en bok kring sådant som det skulle ta alltför lång tid till att berätta för kunder.

Jag ser min viktigaste mission att bidra till en organisation och till en värld med mer "fearless cultures in progress". Jag ville hitta konkreta redskap för värdestyrning och lärande i praktiken. Jag ville hitta ett språk som underlättade kommunikation kring komplexitet och mångfald. Jag ville synliggöra vikten av att sätta humanism mer i centrum. Jag ville göra det systemiska förhållningssättet mer lättillgängligt. Jag ville påvisa vikten av att skapa arbetsformer som bidrar till visare beslut på lång sikt. Jag såg ett samband mellan individ-, team- och organisationsnivå och jag ville hitta metoder för att knyta ihop dessa samband. Jag har sett hur murar välts och gjorts till broar mellan människor. Jag har sett hur människor med rätt metoder förlösts i sin kreativitet, energi och vilja att bidra. Dessa metoder ville jag sprida. Detta resulterade i boken Red Matters som jag ibland lite humoristiskt kallar organisationens bondepraktika eftersom kultur handlar om praktisk handling och att tålmodigt, konsekvent och systematiskt odla i vardagen. 

Red Matters har uppskattats av de kunder som kommit i kontakt med koncepten. Bl.a. av IAEA, FN:s Internationella argentur för kärnkraft och energi på vilkas uppdrag Red Matters blivit presenterat i olika delar av världen. Björn Ekelund, Human Factors AS i Norge, har utvecklat ett vetenskapligt baserat preferensverktyg för kommunikation och samarbete med namnet Diversity Icebreaker. DI, som är spritt i 19 länder, har exakt samma färgfilosofi som Red Matters varför vi, tillsammans med Carsten Arnfjord Jensen, Danmark, har ingått ett Skandinavist nätverksarbete kring Red Matters färgfilosofi. Vi är också Skandinaviens representanter för det internationella nätverket HuMaNe, Human Management Network.

Inspiratör till Red Matters har bl.a. varit Anders Risling, Björn Ekelund, Clas Jensen, David Cooperrider, Findhorn Foundation, Judy Hoffer Gittel, Kennet J Gergen, Paul Moxnes, Tom Andersen, Will Schutz, Humerto Maturana.

 

Liv Cardell
Grundare, CEO

Utvecklar ledare och företag. Erfaren processledare i samband med utveckling av ledare, verksamheter och med specifikt fokus på företagskultur. Faciliterar involverande, samskapande och kreativa möten och storgruppsdialoger. Skapat och utfört ledarskapsprogram och processer i såväl i Sverige som utomlands. Liv har egen erfarenhet som chef.

EmmaWessner.jpg

Emma Wessner
Red Matters Konsult

Erfaren processledare i samband med visions- och målarbete. Designar och faciliterar involverande, lärande och kreativa processer. Har jobbat med rekrytering, personbedömning, längre ledarutvecklingsprogram och employer branding. 

Pirjo1.jpeg

Pirjo Ohvo 
Red Matters Konsult

Pirjo är en erfaren chef/ledare och organisationskonsult som arbetat i flera olika branscher; både statligt, kommunalt och i näringslivet. Hon drivs av förändringsprocesser och har under åren genomfört flera omfattande kultur- och utvecklingsarbeten med RED MATTERS som verktyg. En framgångsrik kulturförflyttning bygger på ett genuint engagemang och djup förståelse. Hennes öppna sinne är en förutsättning i möten med andra människor samt hennes tro på varje individsförmåga att skapa förändring. Hon leder utvecklingsprocesser med ledningsgrupper, medarbetare och team som involverar och engagerar.

Pirjo’s motto – organisationer och människor behöver  rustas för en alltmer oförutsägbar framtid och ökad komplexitet. 

Vi är numera 25 chefer och konsulter som samverkar kring Red Matters.


Skandinaviskt samarbete kring blått, rött och grönt.

 

Björn Z Ekelund, Human Factors

Björn, managementkonsult och driver företaget Human factors i Norge. Björn är psykolog och har forskat i organisationsteori och kommunikation. Björn har utvecklat preferensredskapet Diversity vars färgteori är helt kompatibelt med Red Matters.

 

 

Carsten Arnfjord Thomsen, Innovationsstudier

Företaget Innovationsstudier och Rethnk ägs av Carsten Arnfjord Thomsen, Danmark, Organisationsantropolog. Carsten har forskat i innovations och designprocesser i offentlig verksamhet och står bakom konceptet RETHNK - learning, innovation, transformation. Carsten använder Diversity Icebreaker och Red Matters färgfilosofi i sitt arbete med innovation.

Rethink.logga.png

Humane

Internationella organisationen HuMaNe, Human Managers Network, hävdar vikten av mer samskapande arbetsplatser på ett sätt så frihet, respekt och ansvar kan växa och gå hand i hand med vinstintressen. Björn Ekelund, No, Carsten Arnfjord Thomsen, Dk samt Liv Cardell är HuMaNe:s representanter I Skandinavien. HuMaNe är representerat över hela världen och med bl.a. representanter från OECD och Harvard University.


Kunder & samarbeten