VÅR PASSION ÄR ATT UTVECKLA MÄNNISKOR, ORGANISATIONER OCH AFFÄRER

Vi DESIGNAR OCH UTVECKLAR PROCESSER TILLSAMMANS MED KUND 

VI TRÄNAR OCH UTVECKLAR LEDNINGSGRUPPER, CHEFER, TEAM, MEDARBETARE

VI GENOMFÖR OCH FACILITERAR WORKSHOPS

VI IMPLEMENTERAR OCH EFTERLÄMNAR STRUKTURER OCH METODER FÖR DEN STÄNDIGA UTVECKLINGSRESAN

Öka hela företagets prest-anda genom Red Matters unika, konsekventa och enkla filosofi samt pedagogik. Genom att ha gemensamma metoder och procedurer på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå underlättas kommunikation och samspel i hela organisationen.

r-Evolutionerande ledningsgrupp 

I denna process, "Körkort för ledningsgruppen" stärks lednings-gruppens inre arbete och dess förmåga att stärka hela organisationen. Vi efterlämnar en mer unison grupp med nya arbetsformer och själv-evaluerande procedurer. 

r-Evolutionerande företagskultur

Tillsammans med kund tas en plattform fram med affärsbegrepp som affärsidé, vision, värdegrunder, ledarfilosofi och kundlöften. I plattformen ingår att skapa en plan för kvalitetssäkring av överens-komna procedurer och beslut. En struktur tas fram för kontinuerliga evalueringar och förbättringar. 

r-Evolutionerande möten

Tillsammans med kund genomför, koordinerar och implementerar vi arbetsformer för samverkan inom och mellan grupper i hela organisationen. Vår övertygelse är att människor är kloka, idérika och vill bidra, bara rätt förutsättningar ges. Med Red Matters involverande arbetsformer växer medarbetarna till medskapande och ansvarsfulla medledare. 

Ju fler som samlas över gränserna i en organisation ju starkare, modigare, klokare och mer samsynt företagskultur. En organisation kan jämföras med hjärnsynapser. Ju fler kopplingar ju klokare. Vi tränar organisationen att efter hand själva leda processer. i

 

r-Evolutionerande kulturanalys

Få processer är så motiverande till utveckling och förändring som kulturscanning. I såväl analysfas som i återföringsdelen används involverande och reflekterande metoder som skapar insikt och förändringsmotivation långt mer än vad traditionella analyser och enkäter någonsin gör. Metoderna gör att deltagarna öppnar upp för nya perspektiv och en vilja till djupare förståelse för nuläge och framtidsbehov. Lämplig metodik att använda också i konflikthantering.

r-Evolutionerande team

Skapa välpresterande team genom Red Matters lättkommunicerade High Five team model. En modell med fem fält som alla behöver processas för ett trivsamt, välmående och effektivt teamarbete. I modellen ingår processer för årlig själv-evaluering och för årliga teamutvecklingssamtal. Till skillnad från medarbetarsamtal är teamutvecklingssamtal kulturpåverkande genom att de bidrar till ökad öppenhet, mod och ökad vilja och förmåga att bidra till sin egen och hela gruppens utveckling. 

r-Evolutionerande ledarskap 

Skapa din inre kompass och bli en tydligare och tryggare ledare, gentemot dig själv och andra, genom Livs- och karriärplanering. Att lära känna förmågor, mönster, drivkrafter och värdegrunder gör det lättare att ta ut riktningen mot såväl livsmål som yrkesmål. Denna inre styrkarta underlättar att navigera och stå stadigt vid yttre tryck och oändliga val. 

r-Evolutionerande coachinghandledning 

Vi erbjuder coaching enskilt eller i grupp i frågor som rör sambandet människa och organisation. Det kan t.ex. handla om att utveckla dig själv, ett team, en organisation eller att ha stöd i en problemsituation som t.ex. en konflikt. Vi startar också upp kollegacoachinggrupper som tränas i att efter hand bli självstyrande. 

    Vi genomför och faciliterar interaktiva och inspirerande workshops och seminarier i såväl stora som små grupper

 

Exempel på Red Matters Seminarier/Workshops

  • "Vad har gurkor med kultur att göra?" Om att skapa en krispig och innovativ företagskultur.
  • "Från medarbetare till medledare". Om att skapa engagerade, kreativa och ansvarstagande medarbetare
  • "Harmlös enkät eller verklig förflyttning". Traditionella analyser och enkätprocesser brukar inte ge det genomslag de lovar. Kulturscanningen med sina unika metoder och reflekterande arbetsformer får ett helt annat genomslag.
  • "Fri eller dömd till frihet". Vikten av att ha en egen inre kompass för att inte bli en viljelös marionett offer klämd mellan krav och omständigheter
  • "Hur kan en lång hals och ett stort hjärta förändra världen". Om "Non violent communication" ibland kallat Giraffspråket. Att nå fram med kommunikation utan att skapa motstånd.